Cases

Sjukhus

Kund
Värdet för kunden

Kort om lösningen

PDF
Södertälje Sjukhus, Stockholm Det ger oss mer tid att utföra vår kärnuppgift, att vårda patienter, vilket kommer att bidra till ökad trivsel för både personal och patienter, säger Bengt Cederlund, som även framhåller chattfunktionen i Ascom Myco som en viktig funktion. Den kommer att göra det enklare för personalen att kommunicera med varandra, vilket är avgörande i och med de längre fysiska avstånden på de nya avdelningarna. Ett komplett patientkallelse- och kommunikationssystem för patientkallelse och aktularm. Lösningen innehåller även överfallslarm med postionsgivning för personalen.  Link

Kuopio University Hospital, Finland
Genom att skapa en tyst, trygg och omsorgsivande miljö kan man uppnå bättre kliniska resultat samtidigt med, att banden mellan föräldrar och för tidigt födda barn stärks och sjukhusvistelsen kortas.

Ascom Cardiomax är ett larmsystem som intergreras mot medicinteknisk utrustning och som i sin tur skickar information om larmen direkt till personalens smartphone, Ascom Myco – en smartphone speciellt utformad för sjukhus. Patientkallelser distruberas på samma sätt - direkt till den tilldelade sjuksköterskans smartphone.

PDF
Herlev Hospital Systemet stärker samarbetet mellan transportörer och vårdavdelningar och skapar ett smidigt patientflöde De har fått en bättre överblick och kan hela tiden flytta resuserna dit där de bäst behövs. De har uppgifter om 25.000 transporter per månad registrerade i systemet. Genom att analysera denna information får de en helt ny insikt i var och när på dagen som det uppstår större belastningar. Och kan hela tiden optimera både bemanning och uppgifter Ascom Job Agent – uppgiftshantering för planering och optimering av patienttransporter och serviceuppgifter. Vårdpersonalen bokar direkt i befintligt röntgensystem (Care Stream) och i klinisk portal (CSC Clinical Workspace). Det ingår som en kompenent i Herlev Hospitas implementering av Morgondagens Vårdavdelning. PDF
Centralsjukhuset Karlstad Systemet gör att ingen behöver tveka vid till exempel ett akutlarm. Vi spar sekunder som kan rädda liv, säger Jan Söderholm, sjukhusintendent och ansvarig för akutlarm och kallelsesystem.

Förutom att personalen kan agera snabbare vid olika larm innebär lösningen även en tystare vårdmiljö,ökad trygghet för patienter och medarbetare,mindre tidsåtgång för övervakning och kontroll av såväl vårdtagare som tekniska apparater,föbrättrad logistik för patienttransporter, med mera.

PDF
Sjukhus Lillebaelt, Kolding Interaktiva skärmar och trådlösa telefoner ger en unik överblick av de två större operations- avdelningarna. Planering av verksamheten och samordning med andra avdelningar är betydligt bättre. Skapar arbete i lugn och patientsäkerhet.

Trådlösa DECT-telefoner är integrerade med Cetrea Surgical, som är ett avancerat planeringssystem med interaktiva stora skärmar. Status- uppdateringar på skärmarna skickas automatiskt till berörd personals telefoner.

PDF
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg Betydligt lugnare och mindre stress för både personal och patienter.

Patientkallelsesystem för 300 vårdplatser inom nya vårdbyggnaden.När patienten kallar går en tyst signal direkt till ansvarig undersöterskas eller sköterskans handenhet - en personsökare eller DECT-telefon. Systemet loggar automatiskt alla kallelser så att man enkelt kan undersöka specifika händelser och se över belastningen under t.ex ett dygn eller månad.

PDF
Östra Sjukhuset, Dialysten, Göteborg Genom att få patientkallelser och larm direkt till sig blir det ett tydligare personalansvar vilket ökar säkerheten och ger bättre service till patienterna.

Patientkallelsesystem som även fungerar som larmsystem för dialysmaskinerna. Personalen ser på sin handenhet vem som kallat och kan kvittera kallelsen. Patientkallelsen kan också kopplas vidare om den första personen inte har möjlighet att svara, något som bidrar till kvalitetssäkring av vårdarbetet.

PDF
Ryds vårdcentral, Östergötlands Läns Landsting Utöver ökad trygghet och bättre mental arbetsmiljö för medarbetarna höjs även patientsäkerheten.

Medarbetarna på vårddcentralen har utrustats med Ascoms telefoner, d62, och via enheterna kan de få upp till fem olika typer av larm: fallarm, ej-i-rörelse- larm och larm med kvitteringsbegäran som sätts till tidsintervall. PDF
Lapplands barnklinik, Gällivare sjukhus Kliniken har blivit en tyst vårdmiljö - mindre stress som resulterat i en bättre arbetsmiljö.

Patientkallelsesystemet är ett tyst trådlöst larm- och kallelsesystem. Kallelsen går direkt till hanenheten hos ansvarig personal. Anropet loggas och förblir aktivt tills den som är ansvarig tar hand om det. PDF

Industri

Kund
Värdet för kunden

Kort om lösningen

PDF
Volvo Trucks Sweden, Volvo Tuvefabriken i Göteborg Larm- och talkommunikation i ett och samma system.

Underhållsavdelningen utgör en mycket viktig del av produktionsprocessen som aldrig får stå stilla i lastbilsfabriken. Nu kan medarbetarna ta emot larm i sina Ascom d81-telefoner om brådskande service samtidigt som personsäkerheten höjs med hjälp av fallarm, manuellt larm och "ej i rörelse" -larm. PDF
Boliden Mineral AB, gruvan i Kristineberg Västerbotten Boliden satsar på säkrare kommunikationsteknik och optimerar logistiken inom gruvnäringen i samarbete med Ascom

Med ett djup ned till 1 350 meter och med över 35 kilometer gruvgångar är Kristinebergsgruvan en extrem miljö att arbeta i. Ascom har hjälpt Boliden Mineral med säkrare kommunikationsteknik och att optimera logistiken inom gruvnäringen. PDF

Äldreomsorg

Kund
Värdet för kunden

Kort om lösningen

PDF
Ängårdsbacken, Göteborg Talfunktionen ökar väsentligt kommunikationen och till-
gängligheten mellan personal och boende, en viktig komponent i 
Änggårdsbackens verksamhetsmål.
Patientkallelsesystem med talfunktionalitet.

PDF