Digistat Intensive Care Unit (ICU)

Ascom Digistat Intensive Care Unit (ICU) är konstruerad för att automatisera vårddokumentationen på sjukhusets komplexa intensivvårdsavdelningar. Digistat ICU kan hjälpa läkare och sjuksköterskor effektivisera vårdprocesserna. Läkarna har tillgång till manuellt inmatade data och information förvärvad i när realtid från anslutna medicinska enheter och system (HIS, ADT, laboratorier osv.).

En uppsättning moduler erbjuder intensivvårdsenheter en heltäckande uppsättning konfigurerbara lösningar med avancerad teknik och verktyg för utfallshantering som är utvecklade för att  förbättra personalens produktivitet, hålla nere kostnaderna och bidra till en bättre patientvård.

ascom-image-

Viktiga funktioner och fördelar

Heltäckande mångsidighet för alla intensivvårdsenheter

Digistat ICU är en mångsidig lösning för hantering av alla typer av intensivvårdsenheter, från neonatal- till vuxenavdelningar.

Lösningen automatiserar dokumentationen av avdelningens verksamhet så att kliniska resurser utnyttjas effektivt och alla aktiviteter är under god kontroll. Systemet har utvecklats utifrån behoven hos såväl klinisk personal (läkare och sjuksköterskor) som administrativ personal och innehåller verktyg för alla berörda yrkesgrupper. Därför tillgodoser digitaliseringen de samlade behoven för att optimera styrningen av avdelningens verksamhet.

Denna typ av digitalisering förväntas ge följande resultat:

  • Registrering av patienternas medicinska data i patientjournalen
  • Digital administration av recept och aktiviteter
  • Digital dokumentation av läkemedelsadministrering
  • Rutiner för leverans av läkemedel och utrustning till sängplatserna
  • Uppkopplad medicinsk teknik vid sängplatserna för automatisk och komplett dokumentation av patienternas vitalparametrar
  • Beräkning av poäng på graderingsskalor (index)
  • Stöd med smittskyddsarbete
  • Beräkning av daglig vätskebalans
  • Rapporter om resultat och om avdelningens mål
  • Avdelningsstatistik

 

ascom-image-

En enda informationskälla

Digistat ICU samlar in och behandlar data från olika källor och integrerar dem i patientens digitala journal. Läkarna har tillgång till denna information i lättläst och sökbar form. Systemet hanterar automatiskt data från medicintekniska enheter, manuellt inmatade parametrar, diagnosdata (laboratorievärden), demografisk information, patientbesök, patientjournalen, svårighetsgraderingen, bilddiagnostik (t.ex. endoskopi) och data som rör pågående behandlingar.

Insamling av data från medicinsk utrustning i nära realtid.

Ascom utvecklar alla drivrutiner internt för integrering av medicintekniska enheter. Data från  monitorer, ventilatorer, infusionspumpar, analysinstrument för blodgas, EEG osv. . ... samlas in i nära realtid, organiseras och visas i diagram och användardefinierade tabeller som stöd för det kliniska arbetsflödet. Data kan fångas in och valideras automatiskt för att göra tillgänglig information mer tillförlitlig.

Lokal och central administration

Digistat ICU kan finnas både vid sjuksköterskestationerna och vid sängplatserna. Möjligheten att använda systemet vid sängplatserna kan förbättra arbetsflödet för sjuksköterskorna och koppla informationen till rätt patient. På centrala stationer hjälper systemet sjuksköterskorna att hantera många sängplatser (t.ex. 20 patienter  i en enda skärmbild) med synoptiska tabeller som sammanfattar läget genom att visa viktiga parametrar, aktiva infusioner, programmerad och genomförd behandling samt enhetsstatus. 

Personliga mappar

Digistat ICU har ett konfigurationsverktyg med ett snabbt och innehållsrikt gränssnitt som kan använda för att definiera separata journaler för specialområden: Allmän intensivvård, pediatrisk intensivvård, neonatal intensivvård, postoperativ intensivvård, neurokirurgisk intensivvård. 

Patientbehandlingsplan

Patientbehandlingsplanen innefattar både läkemedel och andra vård- och behandlingsåtgärder och integrerar den medicinska omvårdnaden. Läkare ordinerar och övervakar behandlingsplanen. Ordinationerna ger upphov till en plan med tidtabell, en aktivitetslista som sjuksköterskorna ska använda för att dokumentera genomförandet av planen med hjälp av ett intuitivt grafiskt gränssnitt med pekfunktion. Information som rör behandlingen kan koppla till data från medicintekniska enheter så att dessa kan korreleras till den valda behandlingen.

Klinisk dagbok

Läkare, sjuksköterskor och överläkare sammanställer en integrerad dagbok som är differentierad efter yrkesrollen och har ett färgkodningssystem för att det ska gå att känna igen olika typer av anteckningar direkt. Förkonfigurerade texter, automatisk import av data från patientjournalen, omedelbar och sammanhangsberoende åtkomst till andra funktioner i mappen, verktyg i användargränssnittet med mera underlättar läkares och sjuksköterskors arbete.

Bestämning av svårighetsgrader

Digistat ICU använder registrerade data för att beräkna svårighetsgraderingar och dokumentera dessa i patientjournalen. Svårighetsindex kan beräknas på begäran eller enligt ett schema. Läkare har åtkomst till beräknade graderingar och använder dem för sina bedömningar. Vissa av de mest använda graderingarna är fördefinierade, som till exempel: Apache II, TISS 28, SAPS II, NEMS, SOFA, RTS, Euroscore, Higgins , 0 MPM, MPM 24, GCS, APS, Apgar, NMI, NIPS och PIPP. Sjukhuset kan även skapa nya, egendefinierade algoritmer.

Postoperativ intensivvård och uppvakningsrum

Efter en kirurgiskt ingrepp överförs patienten till uppvakningsrummet eller en postoperativ intensivvårdsenhet för handläggning och övervakning som involverar användning av många olika medicintekniska enheter. Digistat kan i ett sömlöst dataflöde  automatiskt samla in och registrera de parametrar som genereras av enheterna tillsammans med svårighetsgraderingar, pågående behandlingar, postkirurgiska indikationer för avdelningen osv. 

Produktdokumentation

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.