Digistat Surgical Information System (SIS)

Digistat SIS är den heltäckande lösning som all personal på operationsavdelningen efterfrågar för arbetsflödet. Systemet lättar den krävande arbetsbördan med kirurgiska åtgärder. Från bokning av patienter till bokning av operationssalar, från anestesi till dokumentation av åtgärderna, från lagerhantering till optimalt resursutnyttjande: Digistat SIS ger betydande fördelar både när det gäller de viktigaste aspekterna av  arbetsflödet på operationsavdelningen och för nyckelpersonerna. Digistat SIS - med ett intuitivt användargränssnitt med pekfunktion - kan sänka kostnaderna och bidra till bättre prestanda, effektivitet och resultat. Digistat SIS är en medicinteknisk produkt av klass I i EU/EFTA enligt direktivet om medicintekniska produkter (93/42/EEG i dess ändrade form).

 

ascom-image-

Viktiga funktioner och fördelar

Planering och hantering av operationslistor

Med Digistat SIS kan kirurgiska åtgärder planeras och organiseras med hjälp av en lätthanterlig och intuitiv programvara med verktyg som hjälper och vägleder användaren genom hela arbetsflödet. Hela vägen från operationslistor och kirurgiska åtgärder, allt går lätt att planera efter lediga tider och prioriterade åtgärder.

Anestesijournal

Digistat SIS innehåller olika verktyg för anestesiologer för planering av patientvården genom hela det  kirurgiska arbetsflödet. Journalföringen för anestesi är anpassad till nationella riktlinjer och hanterar aktiviteter före, under och efter operation. Det förberedande mötet med anestesiologen anpassas efter avdelningens och patientens specifika behov: elektiv, akut, pediatrisk osv. Anestesijournalen kan fyllas i digitalt i operationssalen, på särskilda terminaler med pekskärm. Alla anestesihändelser organiseras hierarkiskt, i logiska och kronologiska grupper, och går lätt att identifiera. Patientparametrarna samlas in i nära realtid, visas i diagram och tabeller. Efter en eventuell användarvalidering förs de automatiskt in i anestesijournalen. Ascom UMS utvecklar alla integration av medicintekniska produkter internt . Den automatiska datainsamlingen kan öka mängden och läsbarheten av tillgänglig information och dess tillförlitlighet.

I operationssalarna

Digistat SIS erbjuder följande funktioner i operationssalen:

  • Övervakning av utnyttjandet av operationssalarna och pågående kirurgiska åtgärder 
  • Ombokning "i sista minuten" av hela aktiviteten i rummen
  • Stöd för akuthantering
  • Schemaläggning av åtgärder fördelat på operatör, affärsenhet, avdelning, operationssal osv.
  • Hantering och spårning av specialutrustning som behövs
  • Hantering av flera kirurgiska åtgärder
  • Kan användas i operationsalen utan tangentbord och mus
  • Hantering av operationssalar med visuell inspektion via realtidswebbkamera

Operationsplanen uppdateras  under dagen så att det faktiska förloppet för åtgärderna visas liksom förändringar av dagens operationsschema på grund av akutfall, längre operationstid än förväntat, avbokningar och placering av reserver. Gränssnittet är intuitivt, användarvänligt och tillåter ombokning av dagens kirurgiska åtgärder, även i olika operationssalar, med användning av "Dra & släpp-funktioner


ascom-image-

Postoperativ intensivvård och uppvakningsrum

Efter en kirurgisk åtgärd överförs patienten till uppvakningsrummet eller en postoperativ intensivvårdsenhet där patienten övervakas av olka medicintekniska enheter. Digistat samlar automatiskt in data och registrera de parametrar som genereras av enheterna tillsammans med svårighetsgraderingar, pågående behandlingar, postkirurgiska indikationer för avdelningen osv. 

Avdelningsstatistik

Digistat SIS åtföljs av ett administrativt system för statistisk behandling och rapportering av data som bygger på visuella verktyg som kan konfigureras av användaren för att extrahera statistik och rapporter. Rapporterna kan innehålla olika typer av diagram, tabeller, listor, punktlistor och pivottabeller.  Dessa kan enkelt konfigureras med tillgängliga verktyg för att skapa olika typer av aggregerade resultat:  särskilda instrumentpaneler för övervakning av förbrukning (läkemedel, material, implantat), produktivitetsstatistik (t.ex. genom redovisning av antalet och typen av åtgärder), statistik baserad på registrerade operationsdata (förfarandets varaktighet efter typologi/operatör), för att utvärdera utnyttjandet av operationssalarna och identifiera möjliga optimeringar osv. De data som samlas in från arbetsflödet på operationsavdelningen kan användas i rapporter och kan därmed hjälpa sjukhusledningen att effektivisera arbetsflödet.

ascom-image-

Lagerhantering

Med Digistat går det att koppla använt material och relaterade kostnader till rätt patient under hela den  kirurgiska processen. Därmed blir faktureringsrutiner och kostnadsberäkningar snabba och tillförlitliga. Vidare kan Digistat utifrån planerade kirurgiska åtgärder, behandlingar och användning av oplanerade resurser förutse behovet av material och därmed bidra till att säkerställa att allt finns tillgängligt för ingrepp och behandlingar. Systemets avsedda användare är apotekspersonal och sjuksköterskor. Apotekspersonalen kan förlita sig på funktionerna för påfyllning (av vagnar och skåp), lagerövervakningsfunktionen i realtid, funktionen för daglig materialplanering och funktionerna för lagerbrist och hantering av utgångsdatum.  Sjuksköterskor kan använda särskilda verktyg för att välja planerat och oplanerat material. Materialhanteringen bygger på omfattande användning av streckkoder eller RFID som bidrar en säkrare registrering data med färre fel. Materialförbrukningen registreras direkt i operationssalen. Eftersom operationssalen är kopplad till pågående åtgärder kopplas även materialet som används i salen automatiskt till åtgärden, patienten och operationsteamet som genomför operationen. Digistat kan koppla varje kirurgisk åtgärd till en en kirurgisk standardsats med medicintekniska produkter och resurser (material, läkemedel, instrument, operationsdukar osv.) vilket underlättar materialplaneringen. Före operationen kan användaren ändra standardlistan så att den passar för den specifika åtgärden. Efter operationen kan oanvänt, material i satsen återlämnas till apoteket och registreras.

Produktdokumentation

Digistat in Rizzoli OR department
PDF

Digistat in Rizzoli OR department

EHealth magazine case history
Digistat SIS in Rizzoli hospital
PDF

Digistat SIS in Rizzoli hospital

Tecnica Ospedaliera magazine case history
Digistat in Cuneo hospital OR department
PDF

Digistat in Cuneo hospital OR department

Tecnica Ospedaliera magazine case history

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.