Om Ascom

Ascom är en global leverantör av lösningar med fokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila lösningar för arbetsflöden. Ascoms vision är att överbrygga informationsklyftor och göra bästa möjliga beslutsunderlag tillgängliga – oberoende av tid och plats. Ascoms mission är att erbjuda verksamhetskritiska realtidslösningar för miljöer som kräver omfattande mobilitet, specialanpassade lösningar och hög tidsprecision. Bolagets unika produkt- och lösningsprofil samt mjukvaruarkitektur gör det möjligt att integrera mobila enheter och lösningar som flexibla och effektiva arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhetssektorn och detaljhandeln.

Ascom har sitt huvudkontor i Baar i Schweiz, dotterbolag i 18 länder och cirka 1 300 anställda världen över. Ascom är registrerat (symbol ASCN) på SIX Swiss Exchange i Zürich. Wireless Solutions.

Ascom Terms & Conditions and EULA

Find the downloadable PDF files of Ascom's General Terms  Conditions and End User License Agreements here

VIKTIG JURIDISK INFORMATION

Personer som får tillgång till information på webbplatsen som tillhör Ascom Holding AG eller något av de andra företagen inom Ascom Group (nedan kallad "Ascoms webbplats") godkänner följande villkor:

Publicerad information och uttryckta åsikter tillhandahålls av Ascom enbart för att användas för personligt bruk och i informationssyfte och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ascom lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) för att informationen och de åsikter som uttrycks på Ascoms webbplats är korrekta, fullständiga eller uppdaterade. Framförallt – inget som beskrivs på Ascoms webbsite är att betrakta som råd av ekonomisk, juridisk eller skattemässig natur eller av någon annan form. All information från tredje part som publiceras på Ascoms webbplats har inte godkänts av Ascom och kan skilja sig från Ascoms åsikter.

Ingen information som publiceras på Ascoms webbplats utgör en uppmaning till, ett erbjudande om eller en rekommendation att köpa några produkter, utföra någon transaktion eller ingå något juridiskt avtal av något slag

Innehållet på denna webbplats är globalt och riktar sig inte specifikt till den nordamerikanska marknaden eller något enskilt land. Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder.

Ascom frånsäger sig allt ansvar, utan begränsningar, för eventuell förlust eller skada av något slag, inklusive direkta skador, indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå till följd av användning av eller tillgång till Ascoms webbplats eller länkar till webbplatser tillhörande tredje part.

Vissa länkar på Ascoms webbplats leder till webbplatser tillhörande tredje part. Ascom frånsäger sig allt ansvar beträffande hur korrekt, fullständigt eller lagligt innehållet på tredje parts webbplatser är.

Allt innehåll på Ascoms webbplats är upphovsrättsligt skyddat med ensamrätt. Ascom innehar all äganderätt till innehållet. Villkoren för användning av Ascoms webbplats får anses vara godkända om en användare laddar ner eller på annat sätt kopierar innehåll från Ascoms webbplats.


Integritetspolicy

Dataskydd och datasäkerhet är högprioriterade områden för Ascom Group. Denna sekretesspolicy förklarar vilken slags information som samlas in under ditt besök på Ascoms webbplats och hur denna information används. Denna sekretesspolicy gäller inte webbplatser för företag som inte tillhör Ascom Group även om de är kopplade via en länk till denna eller någon annan webbplats tillhörig Ascom Group.

Användning av cookies för automatisk informationsinsamling

Ascom använder kakfiler i enlighet med gällande lagstiftning för att spåra besökares preferenser i syfte att använda denna information för förbättringar av Ascoms webbplats.

Kakfiler är små datafiler med information om tidigare besök på Ascoms webbplats. Kakfiler sparas på hårddisken på din dator och i din webbläsare.

Ascom analyserar besöken på Ascoms webbplats i syfte att bättre förstå våra kunders behov och med utgångspunkt från denna kunskap kontinuerligt förbättra vår nätbaserade plattform. Av detta skäl sparas som standard besökarnas IP-adresser för internetåtkomst. IP-adressen är inte kopplad till en specifik person. Dessa anonyma, aggregerade data utvärderas enbart i statistiksyfte. För felanalys sparas data från enskilda individers användning av Ascoms webbplats. Denna information används uteslutande för att åtgärda fel och raderas efteråt att felet har avhjälpts.

Personuppgifter som samlas in under ett besök på Ascoms webbplats hanteras uteslutande i enlighet med gällande nationell lagstiftning för det land i vilket respektive enhet har sitt huvudkvarter.

Användning och hantering av personuppgifter

Vi samlar inte in eller använder personuppgifter i något annat syfte än det som anges i denna sekretesspolicy. Ascom samlar inte in information om besökare från andra källor såsom offentliga register, myndigheter eller privata organisationer. Vi lämnar inte ut några uppgifter till myndigheter såvida detta inte krävs enligt lag.

Informationsfrihet

På skriftlig begäran informerar Ascom dig om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig (t.ex. namn, adress).

Kontakt

Om du vill att några uppgifter ska korrigeras eller raderas, eller om du har andra frågor eller förslag om skydd av personuppgifter, är du välkommen att kontakta webmaster@ascom.com.

Kundens beslut

Du kan ställa in din webbläsare så att den antingen accepterar våra kakfiler eller använda vår webbplats utan kakfilsfunktionen. Observera att det senare alternativet kan begränsa användningen av Ascoms webbplats och att det därför kan hända att du inte får tillgång till alla funktioner.

Insamling och hantering av ytterligare personuppgifter

Vidare sparar Ascom endast dina personuppgifter om du tillhandahåller dem på frivillig basis (t.ex. under en registrering eller jobbansökan online).

Om du begär information om produkter och tjänster via Ascoms webbplats anmodas du uppge personuppgifter. Till exempel måste du registrera dig hos oss om du vill få tillgång till information begränsad till slutna användargrupper (extranät). När du registrerar dig begär Ascom att du uppger ditt namn och din kontaktinformation och därefter får du ett användarnamn och lösenord som du behöver för att kunna logga in vid framtida besök. Ascom kan besluta sig för att använda sig av din kontoinformation och dina surfningspreferenser för att via telefon, post eller e-post erbjuda dig produkter och tjänster.

Vad gäller jobbansökningar förbinder Ascom sig att använda personuppgifter endast i rekryteringssyfte. Genom att skicka uppgifterna till Ascom godkänner den sökande att Ascom får spara och hantera dessa uppgifter. Om en sökande inte får anställning hos Ascom raderas uppgifterna efteråt. Den sökande får ingen information om att hans/hennes uppgifter har raderats.

Säkerhet

Vi har vidtagit omfattande tekniska och driftsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som lagras hos oss mot obehörig åtkomst och missbruk. Våra säkerhetsrutiner granskas regelbundet och anpassas för att följa den tekniska utvecklingen.

Alla medarbetare med tillgång till personuppgifter är enligt lag och avtal skyldiga att följa vår sekretesspolicy.