Cases

Hospital

Kunde
Værdi for kunden Kort om løsningen

 
Bravis Hospital Lad os få teknologien og innovationen ned på jorden. Det er nok den vigtigste opgave for plejeteknologiske virksomheder. Man kan udvikle avanceret teknologi, men hvis slutbrugerne ikke oplever ekstra værdi, kommer den aldrig til at fungere, som man havde tænkt sig. Som leverandør af IT-systemer virker det skørt at sige det, men det er faktisk en af de vigtigste praktiske erfaringer, som vi gerne vil dele.   Teknikken gør det bare nemmere at organisere plejen anderledes og mere effektivt, men det er slutbrugeren, som bestemmer, om den virkelig bliver succesfuld." På Bravis Mother & Child Center var mange forskellige faggrupper involverede i gennemførelsen. Ud over sygeplejerskerne spiller børnelæger, gynækologer og plejeforvaltning også en vigtig rolle, og derefter er der teknikgruppen, der omfatter medicinsk teknik, klinisk fysik, IT- og indkøbseksperter, og først derefter kan alle disse eksperter arbejde tæt sammen for at afgøre, hvad der er det bedste system og den bedste fremgangsmåde for plejeprocessen. Link
Södertälje Sjukhus, Sverige
Et moderne hospitalsmiljø med enestuer og innovativ brug af it. Den omfattende opgradering på it-siden understøtter nye arbejdsgange, som medvirker til et bedre arbejdsmiljø og højere kvalitet i patientplejen. Løsningen bidrager ifølge it-chef Bengt Cederlund til et mere stille plejemiljø og mere tid til patienterne. Södertälje Sjukhus har investeret i et komplet patientkald- og kommunikationssystem fra Ascom med patientkald og akutalarmer. Løsningen indeholder også overfaldsalarmer med positionering til personalet. I dag er løsningen koblet op på personalets eksisterende mobile enheder fra Ascom, men hospitalet overvejer kraftig at erstatte disse med Ascoms kliniske smartphone, Ascom Myco, der giver langt flere muligheder for at understøtte de nye arbejdsgange, som er opstået i kølvandet på udbygningen af hospitalet. Link

Kuopio University Hospital, Finland
Ved at skabe et støjfrit, trygt og omsorgsgivende miljø kan der opnås bedre kliniske resultater samtidig med, at båndet mellem forældre og for tidligt født spædbarn styrkes og hospitalsopholdet forkortes.

Ascom Cardiomax alarmsystemet integrerer med det medicinske udstyr og sender information om alarmer direkte til personalets Ascom Myco smartphones – en smartphone som er specielt designet til hospitaler. Patientkald distribueres på samme måde – direkte til den tildelte sygeplejerskes smartphone.

PDF
Herlev Hospital Systemet styrker samarbejdet mellem portører og sengeafdelinger og skaber et smidigt patientflow. De har fået et bedre overblik og kan flytte ressourcer derhen, hvor der er mest brug for det. Der er data på 25.000 ture pr måned i systemet. Ved at analysere disse data opnås helt ny indsigt i hvor og hvornår på dagen, der typisk opstår spidsbelastninger. Og de kan hele tiden optimere både i forhold til mandskab og opgaver.

Ascom Job Agent – en Task Management løsning til planlægning og optimering af patienttransporter og serviceopgaver. Klinikere booker transporter direkte i eksisterende radiologisystem (CareStream) og klinisk portal (CSC Clinical Workspace). Det indgår som komponent i Herlev Hospitals implementering af Morgendagens Sengeafdeling.

PDF
Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Ventetiden på afdelingerne er reduceret mærkbart, arbejdsmiljøet er forbedret, og portørerne har fået mere tid til at tage sig af patienterne, når de køres til og fra afdelinger. Både røntgenafdelingen og skadesmodtagelsen hæfter sig ved, at systemet giver et overblik, de slet ikke er vant til, og som har givet en positiv effekt på arbejdsflow og optimering af tidsforbrug.

 

Ascom Job Agent – en task management løsning til booking, planlægning og optimering af såvel patienttransporter som portøropgaver. Der kan bookes transportopgaver direkte fra de enkelte afdelinger. PDF
Sygehus Lillebælt, Kolding Interaktive storskærme og trådløse telefoner skaber et unikt overblik på de to store operationsafsnit.Planlægning af operationer og koordinering med andre afdelinger er markant forbedret. Skaber arbejdsro og patienttryghed.

Trådløse DECT-telefoner integreret med Cetrea Surgical, som er et avanceret planlægningssystem med interaktive storskærme. Statusopdateringer på skærmene sendes automatisk til de relevante medarbejderes telefoner.

PDF
Hillerød Hospital, Gynækologisk-Obstetrisk afd. NetPage giver sygeplejerskerne færre forstyrrelser og dermed mindre stressede medarbejdere med mere tid til patienterne. Og risikoen for fejl og forglemmelser mindskes.

NetPage er koblet til hospitalets netværk, så næsten al kommunikation til sygeplejerskerne sker direkte via afdelingens personsøgere.

PDF
Sygehus Lillebælt Et centraliseret alarmsystem for bla. hjertestopalarm har skabt millionbesparelser og samtidig øget sikkerheden på sygehusenhederne i Sygehus Lillebælt.

Ascom Alarm Agent håndterer udover hjertestop- og traumealarmer også katastrofealarmer og alarmer i forbindelse med overfald, brand, tyveri, elevatorstop samt alarmer hvis der er tekniske problemer med pumper, køleanlæg og ventilationsanlæg

PDF
Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Ventende patienter sikres mobilitet ved at få personsøgere udleveret i ventetiden. Patienterne føler sig taget mere alvorligt og er mærkbart mere glade og samtidig har personalet fået mere ro til deres arbejde i de situationer, hvor de er presset på tiden.

NetPage koblet på sygehusets trådløse netværk. Afdelingen har i alt 10 mobile enheder, der kan udleveres til ventende patienter. Som køen skrider frem, kan patienterne ”bippes” tilbage til afdelingen via de trådløse enheder.

PDF
Psykiatrisk Center Gentofte En støjende alarmklokke er blevet erstattet af nyt trådløst alarmsystem, som sender alarmer direkte til medarbejdernes håndsæt, og skaber ro, tryghed og et bedre psykisk arbejdsmiljø til glæde for patienter og personale.

Et telePROTECTsystem med a71 alarmer, som kan sende og modtage alarmer, og a51 alarmer, som kun kan sende alarmer. Løsningen håndterer overfaldsalarmer og er integreret i brandalarmsystemet.

PDF
Aarhus Universitetshospital, Skejby Registrering samt bedre planlægning af portør transporter: Portørernes ventetid på patienter er faldet markant, efter at portørerne er begyndt at registrere alle deres opgaver på trådløse DECT telefoner

Ascom Job Agent registrerer og dokumenterer portøropgaver og giver dermed mulighed for at planlægge bedre ud fra de rapporteringsværktøjer der er tilgængelige. PDF
Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Hillerød har tegnet en serviceaftale, som har et fremadrettet fokus på optimal drift og systemudnyttelse. Aftalen gør det nemmere at ramme plet med budgetterne, samtidig med at der sker en løbende kompetenceoverførsel til personalet.

Serviceaftale – en kombination af en 24-timers beredskabsaftale suppleret med servicemoduler: remote opkobling, servicevedligehold, sundheds-tjek, kursus etc. PDF
Hammel Neurocenter Løsningen reducerer stress og alarmtræthed som tidligere var et stort problem på Hammel Neurocenter. De nye roligere omgivelser er til gavn for både patienter og plejepersonale, og der opleves f.eks. en positiv effekt på patienternes rehabilitering. Hammel Neurocenter opnår en helt anden fleksibilitet, der gør det nemmere at imødekomme de specifikke behov på de enkelte klinikker.

- Ascom Ward Agent understøtter tildelt pleje og sikrer, at personalet kun modtager alarmer fra de patienter, de har ansvar for.

- Ascom TeleCARE IP – patientkald og Ascom Unite kommunikationsplatform som administrerer alle alarmer, herunder også fra tredjepartsudstyr som overvågningskameraer og IR-sensorer med positionering.
- Ascom DECT-håndsæt med indbygget overfaldsalarm. Personalet modtager alle alarmer direkte på håndsættet, herunder patientalarmer, døralarmer, bevægelsesalarmer, medicinske alarmer, assistancekald og nødkald. Alarmerne vises med tydelig prioritering og eskaleres automatisk, hvis de ikke besvares.

Løsningen er forberedt til at køre smartphones, hvis Hammel Neurocenter ønsker det i fremtiden.

Link

Plejehjem

Kunde
Værdi for kunden Kort om løsningen

 
Randers Kommune skaber fremtidens plejehjem

Med denne løsning bliver alle kald sendt direkte til personalets smartphones og skaber derved et roligt plejemiljø uden larmende alarmer på gangene, hvilket har stor betydning for de demente beboeres trivsel. Løsningen sikrer maksimal frihed og tryghed for de demente beboere. Den valgte løsning er en intelligent sensorteknologi som er et mere fleksibelt og økonomisk alternativ til fx trygfølsomme gulve. Med sensorerne kan en bolig hurtigt og nemt indrettes i forhold til en ny beboers behov og dermed kan Huset Nyvang tilbyde de helt rette rammer for den enkelte. Huset Nyvang er indrettet med henblik på at bidrage til at kunne håndtere det stigende antal demente borgere, som kommer i fremtiden. Den centrale løsning er en IP-baseret kommunikationsplatform baseret på Ascoms teleCARE IP-løsning med demenssikring og intelligent sensorteknologi. De beboere, som har behovet, bærer et alarmarmbånd om håndleddet, der automatisk sender en besked til personalet, hvis en beboer nærmer sig en udgangsdør. Personalet kan modtage beboerkald, kritiske alamer, eller assistancekald fra en kollega direkte på deres smartphones. Til løsningen kan tilkobles intelligente sensorer og kameraer, som gør personalet opmærksom, hvis der sker ændringer i beboernes vanlige adfærdsmønstre.  Link
Plejehjem i Bærum Kommune, Norge

Løsningen sikrer individuelle tilpasninger til hver enkelt beboers behov. Omsorgskapaciteten er øget samtidig med, at der er store økonomiske besparelser.

-Det smarte ved løsningen er, at personalet hele tiden kan have et øje på beboerne uden at skulle være fysisk til stede., Tove Hagen Venås, sektionsleder for bo- og behandlingscentrene i Bærum Kommune.

Velfærdsteknologiløsning baseret på teleCARE IP beboerkaldeanlæg med tale, der sikrer direkte kontakt imellem beboer og plejer, minisendere til beboerne, sensorteknologi og positioneringsudstyr.

PDF
Sorø plejehjem
-Vi foretrækker at standardisere, og når vi vælger en anden strategi, er det fordi der er særlige behov. I princippet kunne vi have valgt en almindelig IP-løsning på plejehjemmene, men i forhold til driftsikkerhed og integration med kaldeanlæggene var det ikke optimalt. Derfor valgte vi Ascoms forslag. Nu har plejehjemmene fået den DECT-baserede løsning, de ønskede, som er målrettet deres behov, uden at det betyder ekstra arbejde for os, siger Emil Nygaard, it-driftsansvarlig i Sorø Kommune.

Tre plejehjem i Sorø har med minimal indsats fra kommunens it-afdeling opgraderet til et teleCARE M beboerkaldeanlæg, der kombinerer dette med trådløse IP-DECT telefoner til personalet. Ascoms system fungerer også som backup til kommunens IP-netværk, så plejehjemmene kan ringe ud af huset, selvom netværket går ned.

PDF
Louise Mariehjemmet
Der er helt stille på gangen nu i modsætning til før, hvor klokken på gangen ringede konstant. Ud over at der var en frygtelig larm, havde det en selvforstærkende effekt på beboerne. Når du sidder alene på dit værelse og hører alarmen ringe hele tiden, så kalder du også for at være sikker på at kunne få hjælp. Nu sendes beboerkaldene direkte til den gruppe af med¬arbejdere, som hjælper på den pågældende gang, og den eneste lyd er en diskret summetone på den enkeltes telefon. Det skaber et betydeligt bedre miljø for alle, påpeger Maria Hedin.

IP-DECTsystem med trådløse telefoner. Systemet integrerer beboerkald og telefoni med 2-vejs kaldefunktion, tildelt pleje, mobile alarmtags til beboerne, trådløs positionering, integration til brand- og gasalarm og dørtelefon.

PDF
Ældrecentret Æblehaven
Beboerne er blevet forsynet med et trådløst kaldeanlæg, som fungerer overalt i centret. Det har gjort de ældre mere trygge, og samtidig har personalet fået mere frihed og fleksibilitet i deres arbejde

Trådløse mobile kaldetryk som beboerne bærer på sig, hvor hvert kald går til den plejer, der er tildelt beboeren. Plejeren modtager kaldet i sin 9d24 DECT telefon. Brandalarm er også integreret med kalde-anlægget.

PDF

Psykiatri

Kunde
Værdi for kunden Kort om løsningen

 
Kofoedsminde behandlingscenter
Personsikringsløsningen har skabt den nødvendige tryghed og sikkerhed i et personfarligt arbejdsmiljø herunder et fintmasket net af positionsmeldere, der gør at personalet kan nå hurtigere frem i kritiske situationer. En direkte telefonlinje imellem kolleger, med medhørsfunktionen er højt skattet, da den giver personalet mulighed for at koordinere indsatsen, ved et alarmkald, imens de løber til hjælp.

Personsikringsløsning baseret på IP-DECT med over 100 telefoner med overfaldsfunktion og positionsmelding, som kører på institutionens eget digitale LAN-netværk. Systemet har et fintmasket net af positionsmeldere, som kommunikerer trådløst med håndsættene. Såvel indendørs som udendørs arealer er sikret.  

PDF
Psykiatrisk Center Gentofte
Overfaldsalarmer: En støjende alarmklokke er blevet erstattet af nyt trådløst alarmsystem, som sender alarmer direkte til medarbejdernes håndsæt, og skaber ro, tryghed og bedre psykisk arbejdsmiljø

Et telePROTECTsystem med a71 alarmer, som kan sende og modtage alarmer, og a51 alarmer, som kun kan sende alarmer. Løsningen håndterer overfaldsalarmer og er integreret i brandalarmsystemet.

PDF
Kofoedsminde behandlingscenter - service case
Forkert indstillede positionsmeldere og mange fejlalarmer skabte usikkerhed blandt personalet. En serviceløsning fra Ascom har genetableret tilliden til alarmsystemet og givet it-chefen en struktureret hverdag uden paniksituationer.

Et nyt telefonisystem med integreret alarm- og tilkaldefunktion har skabt trygge108 trådløse IP-DECT telefoner med overfaldsfunktion og positionsmelding, som kører på institutionens eget digitale LAN-netværk. Systemet har et fintmasket net af 60 positionsmeldere, som kommunikerer trådløst med telefonerne.

PDF

Kommuner

Kunde
Værdi for kunden Kort om løsningen

 
Plejehjem i Bærum Kommune, Norge

Løsningen sikrer individuelle tilpasninger til hver enkelt beboers behov. Omsorgskapaciteten er øget samtidig med, at der er store økonomiske besparelser.

-Det smarte ved løsningen er, at personalet hele tiden kan have et øje på beboerne uden at skulle være fysisk til stede., Tove Hagen Venås, sektionsleder for bo- og behandlingscentrene i Bærum Kommune.

Velfærdsteknologiløsning baseret på teleCARE IP beboerkaldeanlæg med tale, der sikrer direkte kontakt imellem beboer og plejer, minisendere til beboerne, sensorteknologi og positioneringsudstyr. PDF
Herning Kommune
Integration af nyt alarmsystem i den eksisterende IP-infrastruktur fra Cisco. Stærkt forbedret fleksibilitet og tidsbesparelser i forbindelse med opgraderinger og et markant bedre psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

Alarmsystemet er baseret på Ascom DURAsuite med integration til Cisco Call Manager, administration via web, remote service via VPN forbindelse, integration til GSM via SMS gateway og sammenkobling med det eksisterende personsøgesystem

PDF

Maritim

Kunde
Værdi for kunden Kort om løsningen

 
Maersk Tankers
Personsikring: øger tryghed hos Maersk Tankers. Med et trådløst alarmsystem fra Ascom har maskinmesteren altid en alarm ved hånden, som kan aktiveres manuelt og automatisk
En modulopbygget personsikringsløsning, som kan udvides til også at håndtere personsøgning og alarmmodtagelser. Der er anvendt trådløse alarmsendere af typen a71 ATEX (godkendt til brug i miljøer med risiko for eksplosionsfare).
PDF

Industri

Kunde
Værdi for kunden Kort om løsningen

 
Bryggen i Vejle
Al datatrafik og funktioner fra alle butikker er samlet i én total netværksløsning, hvor data fra overvågning, telefoni, internet og betaling løber i ét kabel i stedet for tredive. Det nye alarmsystem understøtter derfor Bryggens strategi med at vælge fremtidssikre løsninger. Afstilling af fejlalarmer ifbm brand krævede tidligere 2 medarbejdere, men kan med Ascoms løsning nøjes med en medarbejder, fordi de har tilladelse til at fjernkvittere for alarmen. En integreret IP-DECT kommunikationsplatform, som samler brand-, tyveri- og tekniske alarmer i en fremtidssikret løsning, hvor én mand kan håndtere to mænds arbejde uden at gå på kompromis med Steen & Strøms høje sikkerhedsstandarder. En tekst på håndsættets display fortæller medarbejderen præcis hvor og hvorfor alarmen blev aktiveret. PDF