Eldreomsorg
Eldreomsorg

Ascoms løsninger for eldreomsorg - velferdsteknologi

Ascom tilnærming til løsninger for eldreomsorg er enkel: Teknologi bør være diskret. Den skal styrke beboernes verdighet og trygghet. Det er derfor Ascoms løsninger for eldreomsorg fokuserer på kommunikasjon mellom beboere og mobilt pleiepersonale. Det skaper trygghet for beboerne og sparer tid for pleiepersonalet. Pleierne slipper å måtte gå flere ganger til beboerens rom eller vaktrommet. De kan avgjøre samtalens prioritet mens de er på farten. Hvis en pleier ikke er tilgjengelig for å svare, blir anropet automatisk videresendt til en kollega.

Det samme gjelder systemet for vandrealarm, diskrete smykkesendere vil automatisk sende beboerens posisjon til pleiepersonalet. Løsningen låser også dører og vinduer automatisk når den registrerer at en spesielt utsatt beboer nærmer seg. Diskrete sensorer holder digitalt tilsyn med beboerne, slik at beboerne ikke forstyrres unødvendig men for hjelp når det trengs. 

Kommunene satser på velferdsteknologi
VELFERDSTEKNOLOGI er først og fremst teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukeren, pårørende og omsorgspersonell. Det er et helsepolitisk mål at velferdsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenestene i de fleste norske kommuner innen 2020.

«Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjort opp status for utprøving av ny teknologi i 34 kommuner. Konklusjonen er klar: Velferdsteknologi gir bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.»  KS.no

- Nå har vi så god dokumentasjon på effekten av denne type teknologi at kommunene må ta dette i bruk i omstillingen av helse- og omsorgstjenesten. Dette er viktig for å bygge en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En ny rapport fra Helsedirektoratet, styrker tidligere funn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og anbefaler at kommunene tar i bruk velferdsteknologi på flere områder.

Rapporten slår fast at:

 • Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og bedre kvalitet i tjenesten.
 • Nye tjenestetilbud med velferdsteknologi som er godt tilpasset brukerens behov gir økt opplevelse av mestring og selvstendighet for tjenestemottaker.
 • Kommunene rapporterer om økt omsorgskapasitet og bærekraft.
 • Digitalt tilsyn har i flere kommuner erstattet fysiske tilsyn på natt i hjemmebaserte tjenester, og gitt økt ro og søvnkvalitet for tjenestemottaker. Pårørende og helsepersonell opplever mindre stress og bekymring ved at sensorer varsler ved behov for bistand.

Kilde:  Gevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogram

 

ascom-image-

46,8 millioner mennesker verden over var demente i 2015. Dette tallet er anslått til å nå 131 500 000 i 2050.1

ascom-image-

Antall personer over 60 år anslås til å bli fordoblet innen 2050.2

Referanser:
1.  Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G., Wu, Y., Prina, M. (2015) World Alzheimer Report 2015: The Global Impact Of Dementia [online] London: Alzheimer’s Disease International. Tilgjengelig på  http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf
2.  World Health Organization (2016) Ageing and health [online] Tilgjengelig på http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/


Bærum case
PDF

Bærum kommune kundehistorie

Velferdsteknologisk løsning gir millionbesparelse.
Improving care for dementia residents
PDF

En hjelpende hånd: Praktiske måter å forbedre sikkerheten, verdigheten og livskvaliteten til demente beboere i sykehjem og omsorgssentre.

Omsorgsenheter som tar hånd om mennesker med demens har en del utfordringene.

Løsninger

 • Ascom direktekommunikasjon >

  Ascom direktekommunikasjon >

  Den største fordelen for beboerne med en trådløs Ascom løsning, er sannsynligvis trygghetsfølelsen. Beboerne vet at når de trenger hjelp, er det de rette personene som mottar og svarer på anropet – alltid, uansett tid på døgnet.
 • Pasientvarsling >

  Pasientvarsling >

  Pasientvarsling/sykesignal med talemulighet. Med en trådløs telefon kan pleiepersonalet snakke direkte med beboeren og umiddelbart vurdere hans eller hennes behov – uten å gå til rommet først. Dette sparer bevegelse og tid, og minsker pleiepersonalets arbeidsmengde, og gir raskere rett assistanse til beboeren.
 • Ascom vandrealarmløsning >

  Ascom vandrealarmløsning >

  Omsorgsenheter som har ansvar for demente beboere står overfor store utfordringer. En av de viktigste utfordringene er hvordan man skaper et så trygt og sikkert miljø som mulig, samtidig som man opprettholder hver enkelt beboers integritet og livskvalitet. Vandrealarmløsningen fra Ascom kan gi et stort bidrag til å oppnå dette.
 • Ascom velferdsteknologi >

  Ascom velferdsteknologi >

  Hovedmålet med velferdsteknologi fra Ascom er å øke omsorgskapasiteten hos våre kunder gjennom å tilby løsninger som sikrer at pleiepersonalet får rett informasjon, til rett tid på rett sted og dermed kan bruke mer kvalitetstid sammen med beboere som virkelig trenger det.
 • Ascom digitalt tilsyn >

  Ascom digitalt tilsyn >

  Ascom har i en årrekke basert sine løsninger på en tanke om å skape trygghet og omsorgskvalitet gjennom bruk av sensorer for digitalt tilsyn. Pleierne får status på beboere uten å måtte være fysisk tilstede, men mottar såkalte passive varsler fra f.eks. bevelgelsessensorer.