Styrk pasientsikkerheten med distribuerte alarmer fra medisinsk utstyr

Elektronisk utstyr på pasientrommene blir mer og mer utbredt. Pasientmonitorer og medisinsk utstyr forbedrer den medisinske pleien, men resulterer også i et økende antall alarmer, noe som kan få en helt motsatt effekt, nemlig at kvaliteten i pleien synker. Distribuerte alarmer kan være en løsning, men det stiller krav til kommunikasjonssystemet.

mai 13, 2013

Kan personale bli immun overfor alarmer? Ja, hvis man daglig eksponeres for mange falsk-positive alarmer. Dette er en reell risiko som personalet på sykehusene må forholde seg til. Økt bruk av elektronisk utstyr i medisinsk pleie medfører et økende antall alarmer som krever rask håndtering av det kliniske personalet, uavhengig av alarmens karakter og alvorlighetsgrad.

For personalet er det umulig å vurdere alvorlighetsgraden til den enkelte alarmen kun basert på lyden. Enten det dreier seg om pasientmonitorer som overvåker pasienters kritiske tilstand, eller infusjonspumper som støtter den basale pleieprosessen, vil alarmene formidles ufiltrerte og som felles kommunikasjon. Derfor hastes det til alle alarmer, selv om pasienten kanskje bare har berørt en elektrode. Siden det er et felles ansvar å reagere, hender det ofte at flere personer løper etter den samme alarmen.

Famler i blinde

Alle de unødvendige skrittene og avbrytelsene av kanskje mer presserende oppgaver, skaper det som på fagspråket kallers alarmtretthet. Noe som kan gå ut over kvaliteten i pasientpleien.

− I takt med at mer og mer av behandlingen blir automatisert, oppstår det et behov for at alarmene prioriteres og målrettes slik at personalet kan bevare roen og overblikket. Alarmpresset skaper stress og avbrytelser. Personalet settes i konstante dilemmaer om hvordan de skal prioritere innsatsen. Ut fra et sikkerhetsog pleieperspektiv, er det kanskje viktigere å ferdigstille en pågående pleieoppgave fremfor å haste til en mulig alarm. I dag er det ikke mulig for personalet å vurdere dette ut fra et saklig beslutningsgrunnlag, sier produktsjef Jesper Mathiesen i Ascom.

MDD er påkrevet

Flere og flere sykehus blir oppmerksomme på denne problematikken. For å optimalisere håndteringen av alarmflyten, kan det elektroniske utstyret integreres med sykehusets kommunikasjonssystem.

Dermed er det mulig å prioritere og fordele alarmvarslingen og sende alarmer målrettet til de mobile enhetene til relevant personale etter de samme prinsippene som er kjent fra pasientanrop. Når kommunikasjonssystemet brukes på denne måten, klassifiseres det som et distribuert alarmsystem og skal overholde reglene for medisinsk utstyr (MDD).     

− Sykehuset har det fulle ansvaret for at kommunikasjonssystemet etterlever reglene. Det er en stor og tung oppgave for IT-avdelingen å håndtere overholdelse. Det er en oppgave som både omfatter risikovurdering, verifisering, validering og dokumentasjon. Derfor har sykehusene ennå ikke kommet i gang med å utnytte teknologien, noe som dessverre kan ha den utilsiktede effekten at pasientene lider overlast fordi det oppstår alarmtretthet blant personalet, sier Jesper Mathiesen.

Ascom har både programvare- og maskinvareløsninger som er designet for bruk sammen med pasientovervåkende utstyr og medisinsk utstyr og som overholder reglene for dette. Alle produktene er registrert som medisinsk utstyr hos de relevante myndighetene, herunder bl.a. 510(k)-godkjenning fra FDA i USA og godkjent CE-merking fra myndighetene i EU/ EFTA

Visuelle overvåkningsalarmer

Ascom Cardiomax bygger en alarmbro mellom pasientovervåkingssystemer og personalets mobile enheter, personsøkere, tekstdisplayer, osv. Løsningen er kompatibel med alle anerkjente pasientovervåkingssystemer, herunder Mindray, Nihon Kohden, Philips, Spacelabs og GEs systemer, og kan konfigureres fleksibelt i forhold til behov og vakt- og bemanningssituasjonen på den enkelte avdeling. Hver avdeling har innflytelse på oppsettet og konfigurasjonen av løsningen, slik at filtrering, gruppering og eskalering av alarmer kan tilpasses de lokale forholdene.

Alle alarmer prioriteres og sendes direkte til de mobile enhetene til relevant personale ledsaget av en informativ beskrivelse og fargekoder, slik at personalet enkelt og raskt kan vurdere alarmens karakter og viktighet. Er pasientovervåkingsutstyret fra GE, er det også mulig å supplere alarminformasjonen med et EKG-bilde som sendes direkte til den mobile enheten.

− Pasientovervåking benyttes kun til pasienter i kritisk tilstand, hvor rask reaksjon kan være avgjørende. Utstyret er svært fintfølende og reagerer på selv de minste forandringer, dermed oppstår det innimellom falske alarmer som utløser full beredskap. Cardiomax gjør det mulig å skille mellom falske og kritiske alarmer. Personalet får et visuelt beslutningsverktøy i lommen som sikrer rask og effektiv innsats når det gjelder. Det handler ikke om å få medarbeiderne i overvåkningssentret ut å løpe i gangene, men om å støtte dem med en automatisert alarmflyt som sikrer at personalet alarmeres direkte og kan handle umiddelbart, forklarer Jesper Mathiesen.

Medisinske alarmer i lommen

Ascom multi alarmmodul (MMA) integrerer alarmene fra medisinsk utstyr med Ascoms teleCARE IP-pasientsignalsystem. Løsningen kan koble til og integrere inntil fire separate enheter med medisinsk utstyr. Hver tilkobling har en forhåndsdefinert meldingsformatering. Når en alarm aktiveres, kan man både via lyd og tekst se hvilken prioritet det tilkoblede utstyret har. Når det medisinske utstyret sender ut en alarm, sendes den via pasientansignalsystemet til håndsettet til relevant pleier. Dermed kan pleieren straks beslutte om alarmen krever umiddelbar handling. Prioriteringen vises også på selve MMA-modulen ved sengen, hvor blinkende gule og røde LED-lamper angir alarmens karakter og lyser inntil alarmen nullstilles på displayet.

− Det er bygd inn en lang rekke sikkerhetsforanstaltninger i løsningen. Blant annet kan man bare nullstille alarmer på det medisinske utstyret, slik at man sikrer at personalet ikke ved en feiltakelse nullstiller på den mobile enheten. Samtidig gir dette også en innebygd garanti for at pleieren ser til pasienten. Den automatiserte alarmflyten har ikke til formål å redusere pasientkontakt og pleie, tvert imot. Det er et middel for å fokusere innsatsen og forbedre pleiekvaliteten ut fra en helhetsvurdering, hvor de mest kritiske alarmene får oppmerksomhet først, sier Jesper Mathiesen.

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.