Sjukvården använder tekniska lösningar i allt högre grad

Artificiell intelligens (AI), robotteknik, virtuell verklighet (VR) och sakernas internet (IoT) leder till en så snabb omvandling av vården att det kan vara svårt att hänga med. Man behöver inte alltid köpa det allra senaste, men att inte följa med i utvecklingen kan medföra ökad ojämlikhet inom vården, säger Markus Mäkelä, Executive in Residence på Aalto-universitetet.

 

 
februari 5, 2019

Lösningar baserade på ny teknik används i allt högre grad för att lösa utmaningarna inom vården. Tekniken kan bidra till effektivare vård, förbättrad vårdkvalitet, ökat välbefinnande för patienter och personal samt lägre behandlingskostnader. Men har de finska sjukhusen tillräckliga kunskaper för att utnyttja de möjligheter som tekniken erbjuder?

– Ny teknik används i stor utsträckning i Finland, men skillnaderna är fortfarande ganska stora mellan olika sjukhus, säger Markus Mäkelä.

Markus har stark tilltro till teknikens möjligheter men varnar även för de risker som snabba förändringar kan medföra..

– Skillnaderna vad gäller förmågan att införa och utnyttja ny teknik kan bli alltför stora. Detta kan påverka vårdkvaliteten och leda till ojämlik vård för patienterna. En sådan utveckling bör undvikas.

Tekniken måste uppfylla användarnas behov

Skillnaderna i teknikutnyttjande mellan olika sjukhus beror på flera faktorer. 

– Den ekonomiska situationen är ofta en viktig orsak till skillnaderna. Men det kan även finnas andra bakomliggande faktorer, relaterade till företagskulturen, som fördröjer övergången till ny teknik. Enskilda medarbetares inställning till förändringar kan också fördröja införandet av nya lösningar, säger Markus.

Tekniken skapar oerhörda möjligheter att utveckla vården. Markus uppmanar andra att betrakta möjligheterna med ett öppet sinne och att lyssna på intressenternas åsikter. .

– I synnerhet bör man ta hänsyn till medarbetarnas synpunkter redan i planeringsfasen. Då kommer lösningarna att uppfylla verkliga behov, vilket leder till ökad acceptans för den nya tekniken. Det är också klokt att lyssna på patienterna och deras anhöriga.

Markus vill i detta sammanhang berömma Ascom för de kliniska konsulttjänster man introducerade i början av året, i syfte att kunna erbjuda kunderna optimala, anpassade lösningar. 

– Det är innovativt av ett företag att kartlägga vårdpersonalens behov och ta hänsyn till detta i sin produktutveckling. På så sätt kan tekniska lösningar som uppfyller sjukhusens behov snabbare introduceras på marknaden och förbättra patientvården.

Markus tror att en noggrann kartläggning av behoven kan säkerställa att de grundläggande frågorna tas med i beräkningen från första början. Att i ett senare skede komplettera med delar som saknas kan vara både svårt och kostsamt. 

– Ett noggrant förarbete gör det även möjligt att identifiera de områden som är viktigast att utveckla, om man av någon anledning inte kan förverkliga alla lösningar. Om resurserna är begränsade måste de användas klokt.  Delaktighetsbaserad utveckling sparar tid och pengar vilket gynnar samhället som helhet.

Aalto-universitetet erbjuder en samverkansplattform för ledande experter

På Aalto-universitet bedrivs forskning och utveckling kring de möjligheter som tekniken kan erbjuda sjukvården. Hälsa och välbefinnande är ett av universitetets viktigaste forskningsområden. .

– Aalto-universitetet och andra finska universitet har stora kunskaper inom medicinteknik. För att främja en bred samverkan har vi inrättat Aalto Health Platform, som är ett nytt programsamarbete för intressenter inom området – forskare, företag, sjukhus och andra universitet. Här bedrivs ett världsomfattande samarbete inom ett antal sektorer.

Robotteknik och VR öppnar även helt nya horisonter inom sjukvården.Flera intressanta forskningsprojekt inom områden som AI, robotteknik, VR och IoT pågår för närvarande. 

– Förebyggande åtgärder är en viktig trend inom sjukvården, och ett område där tekniken kan vara till stor hjälp. Med hjälp av AI och maskininlärning kan vi upptäcka statistiska samband mellan arvsmassan och anlag för vissa sjukdomar, något som kommer att underlätta behandlingen av i synnerhet livsstilssjukdomar. Befintliga metoder kan också ge oss information om frågor som effekterna av enskilda läkemedel, vilket kan vara till stor nytta vid framtagandet av förbättrade behandlingsplaner.

Robotteknik och VR öppnar även helt nya horisonter inom sjukvården.  .  

– Med hjälp av avancerad robotteknik kan en kirurg i exempelvis USA operera patienter på ett sjukhus i Finland genom att styra robotens rörelser med styrspakar. Och VR kan effektivt användas för att utbilda läkare och behandla fobier, medan 3D-skrivare kan skapa kirurgiska implantat. Det kommer hela tiden nya, värdefulla innovationer – så det finns mycket att forska om, säger Markus.

Tillbaka