Morgondagens vårdavdelning är både effektiv och säker

På morgondagens vårdavdelning ingår personal, patienter och system i ett smidigt flöde. Patienten är i fokus, väntetider och onödiga steg är reducerade till ett minimum och alla har fullständig överblick hela tiden. Önskedröm eller verklighet? Snart är det verklighet.

april 5, 2017

tt sjukhusen står inför stora utmaningar är uppenbart för alla – både inom och utanför vårdsektorn. Personal och ledning på landets sjukhus befinner sig i orkanens öga och ställs inför otvetydiga krav på bättre patientsäkerhet, ökad effektivitet, mer tid för patienterna och en bättre arbetsmiljö. Förbättringsviljan finns, men bristande systemintegration bromsar nytänkandet och framstegen på sjukhusen. Ett nytt koncept samlar ihop de lösa trådarna och skapar ett smidigt flöde för både personal och patienter.
– Morgondagens vårdavdelning startade som en vision, men är nu ett körklart koncept som är i drift vid Herlev Hospital som den första platsen i landet, säger Jesper Mathiesen, Portfolio Manager vid Ascom Nordic, och drivkraften bakom det nya konceptet.
– Idén har uppstått ur den frustration som vi upplever på väldigt många sjukhus. Man har investerat i nya kommunikationslösningar som löser enstaka problem, men som inte lyfter det övergripande flödet på avdelningen. Därför står man nu med dyra system som inte ger den förväntade överblicken och därmed tvingar kvar personalen i arbetsgångar som inte är ändamålsenliga. Patientsäkerheten har inte fått det förväntade lyftet trots de stora investeringarna. Morgondagens vårdavdelning hjälper sjukhus att hitta den röda tråden i system och arbetsgångar så att sjuksköterskor, läkare, laboratorieassistenter, läkarsekreterare, transportörer osv. ingår i ett samlat och smidigt flöde med patienten i centrum, förklarar Jesper Mathiesen.

Mindre tid vid datorn, mer tid för patienterna
Det nya konceptet sätter fokus på fem kärnområden: bättre integration, ökad mobilitet, bättre överblick med hjälp av visualisering, mer personlig kommunikation och framtidssäkrad investering. Enligt Ascom är det nödvändigt att betrakta dessa områden i ett sammanhang i stället för att enbart behandla symtomen.
– Om du vill öka patientsäkerheten och stärka mobiliteten och överblicken måste alla bakomliggande system hänga ihop bättre – från patientadministration och system för patientkallelse till bokning av transportör, kritiska larm och olika typer av undersökningsutrustning, t.ex. radiologi.
– Det primära är att undvika dubbel administration. Du måste säkerställa att uppdateringar som görs på ett ställe automatiskt slår igenom i alla andra system. Det minimerar risken för felaktiga inmatningar vilket stärker patientsäkerheten. Samtidigt undviker man att personalen använder alltför mycket dyrbar vårdtid vid datorskärmarna med att logga in och ut i system och att mata in samma patientdata på flera ställen, säger Jesper Mathiesen. Differentierade patientkallelser ingår också i morgondagens vårdavdelning. På fler och fler platser planerar man enligt Jesper Mathiesen att låta vissa uppgifter hanteras av andra personalgrupper för att frigöra mer tid för den sjukvårdsutbildade personalen till den egentliga patientvården.
– I den ideala världen ”uppfostras” patienterna till att använda serviceknappen när det handlar om service som att få ett glas vatten, och anropsknappen när de behöver få tag på sjuksköterskan. Systemmässigt är vi redo att stödja detta nu.

Helhet istället för vattentäta skott
– Med morgondagens vårdavdelning skapar vi integration bland befintliga och nya lösningar och säkerställer att alla relevanta data följer med patienterna överallt. Man kan säga att systemen arbetar för helheten i stället för i separata enheter och därmed stödjer det kliniska arbetet och patientsäkerheten på ett optimalt sätt. Målet är att skapa ett smidigt arbetsflöde där osäkerheten vid muntliga besked och gula lappar är borta, och där alla system och processer arbetar för en enda sak – patienten. Patienten och patientens säkerhet står i centrum på morgondagens vårdavdelning, förklarar Jesper Mathiesen. Morgondagens vårdavdelning samlar visualisering, överblick och koordinering på ett enda ställe och gör det tillgängligt för den relevanta personalen, när och var behovet finns. Det betyder bl.a. att sjuksköterskor får väsentligt mer målinriktad information på sina handenheter. Förutom patientkallelse rör det sig exempelvis om medicinska larm och provsvar som gäller de patienter han eller hon har ansvar för. Patientankallelsen visas dessutom med typangivelse och prioritet så att sjuksköterskan snabbt kan avgöra om patienten måste ses till här och nu.

– Totalt sett undviker man många onödiga steg och gör det möjligt att anpassa arbetet bättre så att det blir mer tid över för patienterna. Det betyder också att patientkallelser ersätts med patientkommunikation. Patienterna är inte längre nummer på ett rum utan kan presenteras med namn och personnummer samt rumsoch sängnummer. Patienter och personal kan också kommunicera via telefon, vilket bidrar till att stärka upplevelsen av personlig vård, säger Jesper Mathiesen.

Bättre spårbarhet
– Att alla patientdata finns samlade och lättillgängliga på ett enda ställe ökar dessutom spårbarheten. Om en patient får ett smittsamt virus kan personalen se vem som har varit inblandad i aktiviteter med den aktuella patienten i samband med kallelse och omedelbart sätta in förebyggande åtgärder. Alla relevanta data om patienter och behandlingsaktiviteter kan presenteras på storskärmar, t.ex. Cetrea Patient Ward. Denna gemensamma visualisering har visat sig ha stor betydelse för koordinationen på avdelningarna. Den ger en blixtsnabb överblick av vilka aktiviteter som är planerade för patienterna och när det är planerat att patienten kan skrivas ut.
– Den visuella överblicken med ständigt uppdaterad information förbättrar resursplaneringen och skapar lugn och ro. Storskärmarna hämtar data direkt från de relevanta systemen och ger därmed alltid en korrekt ögonblicksbild. Plötsliga förändringar slår igenom omedelbart på storskärmen och på den relevanta personalens handenheter, även utanför avdelningen. Det kan vara den förbeställda transportören som automatiskt får besked om att patienten har flyttats till en annan avdelning, personalen som får instruktioner om att göra patienten klar för hämtning när transportören är på väg eller operationsteamet som får besked om att patienten är försenad, säger Jesper Mathiesen.

Tillbaka