Södertälje Sjukhus lägger grunden för framtidens sjukhus

Med en investering i miljardklassen förverkligar Södertälje Sjukhus sina visioner för framtidens sjukhus. En omfattande renovering och utbyggnad skapar en modern sjukhusmiljö med enkelrum och innovativ IT-användning. Ascom har levererat mobilitetsplattformen för mobila vårdflöden som sätter nya standarder för samarbete och patientvård.

april 5, 2019

Ett stort och samtidigt litet sjukhus. Så kan man kortfattat men korrekt beskriva nya Södertälje Sjukhus utanför Stockholm. Efter en genomgripande renovering och utbyggnad har sjukhuset nästan tredubblat sin yta – från 700 till 2000 kvadratmeter – och man kan nu ta emot ytterligare 7500 akutpatienter. Men samtidigt eftersträvar man det lilla sjukhusets karaktär.

För Södertälje Sjukhus har inte bara investerat i tegelsten. En omfattande uppgradering på IT-sidan skapar förutsättningar för nya arbetsrutiner, som bidrar till bättre en arbetsmiljö och högre kvalitet på patientvården. Den nya lösningen har levererats av Ascom och bygger på sjukhusets befintliga IT-plattform, som även den kommer från Ascom och implementerades för knappt 20 år sedan.

 

 Vidareutveckling av en stabil plattform
– Det är en mycket stabil plattform som har varit ett stort stöd genom åren. Nu har våra behov förändrats och därför investerar vi i en ordentlig uppdatering. Vi har valt att fortsätta med Ascom, som vi upplever som en bra samarbetspartner. Vi har goda erfarenheter av deras teknik, som är stabil och säker. Systemet är ett av de viktigaste på sjukhuset, så pålitligheten är helt central, säger Bengt Cederlund, IT-chef på Södertälje Sjukhus.

 

Södertälje Sjukhus har investerat i en komplett kallelsesignalanläggning från Ascom med patientkallelse och akutlarm. Lösningen innehåller också överfallslarm med positionsgivning för personalen. Idag är lösningen ansluten till personalens befintliga handenheter från Ascom, men sjukhuset planerar att ersätta dem med Ascoms kliniska smartphone, Ascom Myco, som i betydligt högre grad stöder de nya arbetsrutiner som har införts i samband med utbyggnaden av sjukhuset.

 

 Ascom Myco stöder nya arbetsrutiner
– De nya avdelningarna är inredda med enkelrum, vilket ställer nya krav på mobilitet, kommunikation och samarbete mellan personalen, förklarar Bengt Cederlund. – Men de skapar även många nya möjligheter, till exempel möjlighet att beställa hemtransport, blodprov eller skriva rapporter direkt i patientrummet. Dessa och många andra uppgifter kan personalen hantera direkt i Ascom Myco, utan att behöva gå hela vägen till datorn i personalrummet.

 

 – Det ger oss mer tid att utföra vår kärnuppgift, att vårda patienter, vilket kommer att bidra till ökad trivsel för både personal och patienter, säger Bengt Cederlund, som även framhåller chattfunktionen i Ascom Myco som en viktig funktion. Den kommer att göra det enklare för personalen att kommunicera med varandra, vilket är avgörande i och med de längre fysiska avstånden på de nya avdelningarna.

 

Fokus på bra arbetsmiljö
Bengt Cederlund sticker inte under stol med att det är svårt att rekrytera medarbetare inom sjukhussektorn. Därför har Södertälje Sjukhus en tydlig ambition att skapa en god arbetsmiljö. Även på den punkten har Ascoms lösning en viktig roll.

 

 – Med de nya uppgraderingarna skapar vi goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Ascoms applikationer är utformade för att stödja de mobila arbetsrutiner som kännetecknar sjukhussektorn, och i synnerhet vår moderna vårdmiljö med enkelrum. Bland annat har vi infört tilldelad vård, så att alla larm och patientkallelser skickas direkt till den relevanta medarbetaren.

 

 Lugn vårdmiljö
– Ascoms lösning skiljer även mellan olika larm, så att till exempel patientlarm alltid dirigeras till en sjuksköterska, medans larmnotifieringar från övervakningsutrustning kan hanteras av en undersköterska. På så sätt kan vi optimera resursutnyttjandet och avlasta sjuksköterskorna, säger Bengt Cederlund och berättar att en positiv bieffekt med de nya arbetsrutinerna är att bullernivån på avdelningarna dämpas avsevärt.

 

 – Tilldelningen av larm och anrop betyder att vi slipper korridorlarmen, som stör alla. Den lugna vårdmiljön är avstressande för både patienter och personal, så det är något vi värderar högt och som stöds av Ascoms lösning.

 

Mer tid för patienterna
– Vi omarbetar hela arbetsflödet och skapar nya, effektivare arbetsrutiner med mindre tidsspill och mer tid för patientvård. Nya Södertälje Sjukhus är inrättat med dagens patient i fokus. Idag är patienter mer privata och individuella, och de har förväntningar på både vårdkvaliteten och upplevelsen under tiden de är inlagda. De förväntningarna vill vi infria på bästa sätt, både genom den fysiska planeringen av sjukhuset och genom att investera i Ascoms lösningar, som lägger grunden för en modern sjukhusmiljö, säger Bengt Cederlund.

 

 

Tillbaka